.

.

<strong>5 faljet e namazit fshijnë gabimet. Falet vetëm gjatë muajit të Ramazanit çdo ditë mes namazit të jacisë dhe vitrit.

Namazi.

Namazi i drekës – salātudh-dhuhr.

Para se të falim një namaz të caktuar, në fillim ne duhet të bëjmë nijetin. 2. Kushtet e namazit.

Koha e namazit të drekës fillon kur dielli e kalon zenitin dhe nis rrugëtimin e tij drejt perëndimit.

tha:. 1197. Imami merr tekbir duke ngritur duart tek veshët.

Publikuar më: 12/3/2020, ora 16:04. Lexojmë Subhaneken në heshtje.

[1] Nuk duhet që muslimani ta lërë pa falur namazin e vitrit.

Në kopsht, në fushë kur falet kaza, vetëm ose me xhemat, është sunnet që ezani dhe ikameti i meshkujve të këndohen me zë të lartë.

Pika e pestë dhe e fundit që kam zgjedhur për fjalimin e sotëm është guximi dhe kuraja e fortë. Ky namaz bën pjesë në grupin e namazeve nafile [].

Ky namaz bën pjesë në grupin e namazeve nafile []. Falja e namazit ka disa kushte që duhet të plotësohen para se ta kryejmë atë.

Ideja e 5 namazeve apo e 3 namazeve! Jane dy ajete ne te gjithe Kuranin qe urdherojne per falje namazi , 11:114 dhe 17:78 Me qellim qe ta thjeshtezojme analizimin e kesaj ceshtjeje , le ti ndajme ajetet dhe fjalite.
Para se të falim një namaz të caktuar, në fillim ne duhet të bëjmë nijetin.

net Prezanton video projektin e radhës "5 KOHËT E NAMAZIT = 60.

- Ajeti 43.

Koha e namazit të sabahut fillon në agim dhe mbaron pak para lindjes së diellit. Disa nga këto kushte janë: Bërja e nijetit (qëllimit). 2.

Gabon. Namazi i ikindisë – salātul-‘asr. ”. Faljet e namzit te teravis ne xhamin e qytetit te Pukes. .

Por nëse kërkoni Kalendarin e namazit (Kalendari i faljeve ose Vaktia e namazit) për.

<strong>5 faljet e namazit fshijnë gabimet. UTC/GMT+03:00.

tha: Namazi është miraxhi i besimtarit.

.

.

.

- Ajeti 43.